رین مربی جانور که از حیوانات استفاده میکنه، قبلا عضوی از تیم قهرمانان بوده. منتها چون از پس کاره دیگه ای برنمیومده، نمیتونسته تو نبرد ها، به پای بقیه برسه.