“اژدهای سفید چشم آبی پیروزی میاره” درحالی که “اژدهای سیاه چشم سرخ پتانسیل پیروزی میاره”. یک دوئلیست خجالتی تصادفا اژدهای سیاه چشم سرخ افسانه ای را بدست می آورد، با داشتن آن کارت در سمت خود، او باید یاد بگیرد که با اعتماد به نفس دوئل کند.