در حین قدم زدن در نیمه شب، دختری به نام آی تخم مرغی را برمی دارد. صدایی او را تشویق می کند: “اگر می خواهی آینده را تغییر دهی، فقط باید همین الان را انتخاب کنی. حالا به خودت ایمان داشته باش و تخم را بشکن.”