بعد از اتفاقات ماسک فریب، امپراطوری یاماتو توسط یک غاصب ظالم که قصد دارد همه را مطیع خود کند، با سختگیری اداره می‌شود. به عهدهٔ چند چهرهٔ آشناست تا در مقابل امپراطوری متحد بشوند و سرنوشت دنیا مبهم است به طوری که ملت‌ها و ژنرال‌ها باید طرفی را انتخاب کنند تا در این جنگ داخلی خطرناک، بجنگن. اسرار رو خواهند شد، دوستی‌ها امتحان می‌شوند، و مبارزه‌ها شکل می‌گیرند. آیا صلح و نظم بازگردانده خواهد شد و یا پیروزی به هر قیمتی شروعی بر پایان خواهد بود؟