قهرمان داستان، میناتو نارومیا، اشتیاقش نسبت به کیودو که هنر رزمی ژاپنی تیراندازی با کمان است را دوباره به دست می آورد. میناتو به همراه دوستانش در باشگاه کیودوی مدرسه، برای فصل دوم انیمه محبوب تسورونه باز می‌گردند.