اندو و کوبایاشی به تازگی تصمیم گرفتند که یه عاشقانه جادویی را بازی کنند، یک بازی اوتومه که در آن شخصیت شروری به نام لیزلوت وجود دارد. کوبایاشی فکر می‌کند که لیزلوت یک شرور است، اما اندو اصرار دارد که لیزلوت به اشتباه درک شده است. این دو با هم در مورد شخصیت و انگیزه های لیزلوت بحث می‌کنند.