ریوجی تاکاسو با مادرش در خانه‌ای در حال سقوط زندگی می‌کند، و با وجود اینکه یک پسر خوب است، با نگاه شیطانی پدرش که باعث می‌شود مردم از او دوری کنند، نفرین شده است. تایگا آیساکا یک دختر کوچک، خود محور و به طور غیرمنتظره ای قوی است که l