تانگه یک مبارز ناامید از زندگی ضعیف است، او بینایی خود و همچنین شاگرد خود را از دست می دهد. روزی با گذر از یک شهر با جو یابوکی، مردی نزاع، دروغگو و فریب خورده آشنا می شود که او در دعواهایش پتانسیل تبدیل شدن به یک بو واقعی را دید. ..