کانکی پس از شکنجه و تغییر شکل، آنتکو را ترک می کند و به درخت آئوگیری می پیوندد تا از دوستانش محافظت کند. در حالی که او سعی می کند قوی تر شود، توکا تصمیم می گیرد در کالج ثبت نام کند در حالی که همه آنها سعی می کنند پس از ترک کانکی بهبود پیدا کنند.