دو سال از حمله CCG به Anteiku می گذرد. اگرچه جو توکیو به دلیل افزایش نفوذ CCG به شدت تغییر کرده است، غول‌ها همچنان به ایجاد مشکل ادامه می‌دهند، به خصوص که احتیاط را آغاز کرده‌اند.