داستان‌های قدیم از چهار قهرمان ماورایی – شمشیر، نیزه، کمان و سپر – می‌گوید که از سرزمین در برابر موجی پس از بلا دفاع می‌کردند. با متوازن شدن سرنوشت جهان، پادشاهی ملرومارک این لژها را احضار می کند