یک پسر 15 ساله و یک زن 27 ساله در یک روز بارانی در باغ ملی شینجوکو گیون دوستی غیرمحتمل پیدا می کنند.