یک انسان یک کتاب جادویی به دست می‌گیرد که می‌تواند خون‌آشام‌ها را از خون‌خواهیشان درمان کند، و به دنبال خون‌آشام‌هایی می‌رود که با این کتاب آنها را درمان کند.