قهرمان این دنیای ماورایی، بعنوان یک شمشیر تناسخ پیدا کرده! سفرش رو از داخل جنگلی پر از جونور وحشی شروع میکنه. تو این جنگل به دختری زخمی برمیخوره که عاجزانه برای نجات زندگیش فرار میکنه.