هنگامی که یک گولم یک دختر جوان را در جنگلی که از آن محافظت می کند کشف می کند، آن دو در جستجوی انسان های دیگری که تقریباً منقرض شده اند به سفر می روند.