پیشخدمت زیبا، لیلیث، اخیرا استخدام شده که به هوی و هوس‌های پسر صاحب کارش، یوری، رسیدگی کنه. با این حال، یوری شدیدا بهش شک داره و فکر میکنه که داره نقشه میکشه که از پشت بهش خنجر بزنه. علیرغم ترس‌هاش، لیلیث از یوری خوشش میاد و هر از گاهی یکم اذیتش میکنه که رابطه‌شون رو بهتر کنه.