هنگامی که شیطان بیدار می شود، خدای سرنوشت شش قهرمان را برای نجات جهان از تباهی انتخاب می کند.