اندکی پس از احضار شدن به دنیای جدید، سوبارو ناتسوکی و همراه زن جدیدش به طرز وحشیانه ای به قتل می رسند. اما بعد از خواب بیدار می شود و خود را در همان کوچه، با همان اراذل و اوباش، همان دختر می بیند و روز شروع به تکرار می کند.