پلیس زن آکان تسونموری با اعتقاد به انسانیت و نظم، از سیستم حاکم، رایانه ای و پیشاشناختی سیبیل اطاعت می کند. اما وقتی او با یک مغز متفکر جنایتکار روبرو می شود که می تواند از این سیستم “کامل” فرار کند، هم سیبیل و هم خودش را زیر سوال می برد.