پس از رد شدن در امتحانات کالج، به تسوکاسا میزوگاکی 18 ساله به دلیل ارتباطات پدرش، موقعیتی در شرکت مشهور SAI پیشنهاد می شود. شرکت SAI به دلیل تولید و مدیریت اندرویدهای خود شناخته شده است