افرادی هستند که می توانند به ذهن مردم راه یابند و خاطرات آنها را کنترل کنند. از این قدرت برای از بین بردن اسرار و موارد یا بدتر از آن برای ترور استفاده می شود. پتانسیل این قدرت به اندازه کافی قوی است که قادر به نابودی افراد…