یک دانش آموز کلاس چهارم، آیوما، دلیل مرموز ظاهر شدن ناگهانی پنگوئن ها در روستای خود را بررسی می کند، که به نوعی به قدرت زن جوانی که در یک کلینیک دندانپزشکی کار می کند مربوط می شود.