مرد جوانی به عنوان یک پادشاه جنگجو در یک بازی ویدیویی گیر افتاده است و قصد دارد این دنیای جدید را به امپراتوری خود تبدیل کند.