مردم پادشاهی به شاهزاده بوجی جوان که نه می شنود و نه می تواند حرف بزند به تحقیر نگاه می کنند. آنها او را “شاهزاده بی فایده” خطاب می کنند در حالی که…