هیولاهای در حال رشد و قهرمانان آماده عمل. آیا برای دفاع از شهر آماده هستید؟