لوسیفر، شیطان و پنج شاهزاده جهنم دیگر دانش‌آموزان آکادمی سلطنتی دیاولو هستند، جایی که برای حکومت بر دنیای شیاطین آموزش می‌بینند. از دنبال کردن انسان ها تا عاشق شدن، خصلت های فردی آن ها آنها را در موقعیت های جالبی قرار می دهد…