یک خدای کوچک که به دنبال به دست آوردن پرستش گسترده است با یک دختر انسانی که او نجات داده است تیم می کند تا به شهرت، شهرت و حداقل یک زیارتگاه وقف شده به او دست یابد.