شیطان کنارش رستگاری اوست. دختر کنارش سرگرمی‌ اوست. رویارویی اونا در اواخر قرن نوزدهم امپراطوری بریتانیا داستان جستجو برای جایی که به اون تعلق دارن رو آغاز می‌کنه. این دختر و شیطان داستانشون رو در تاریکی شب برای همراهان طردشده‌شون تعریف می‌کنن.