در سال 1973، تهاجم یک شکل حیات فرازمینی، بتا، جنگی را آغاز کرد که بشریت را تا مرز انقراض پیش برد.