قسمت های کوتاه انیمه ای که بر زندگی روزانه مانستر موسومه تاکید دارن. این قسمت های کوتاه تقریبا هر هفته به روز میشن ولی هر قسمت کوتاه فقط 24 ساعت در دسترسه.