یک دختر و همراه رباتش به دنبال مادرش می گردند که در شکافی وسیع گم شده است.