ریکو، رِگ و دوست جدیدشان، ناناچی، به سفر خود به پایین آبیس ادامه می‌دهند و به لایه پنجم می‌رسند. اما برای اینکه آنها تا لایه ششم ادامه دهند، باید با شخصیت غم انگیز گذشته ناناچی روبرو شوند.