دو دوست در سال آخر دبیرستان متوجه می شوند که چیزی به نام با هم بودن برای همیشه وجود ندارد.