اضافات اصلی در “لیتل باسترز! اکستاسی” سه مسیر قهرمان شامل فوتاکی کاناتا، ساساسگاوا ساسامی و توکیدو سایا است.