کلوین بعد از بیدار شدن در یه جای عجیب هیچ خاطره ای از زندگی گذشته اش نداره و متوجه می شه که اون خاطره ها رو در عوض به دست آوردن یه سری قابلیت های قدرتمند و در حین انتقال اخیرش کنار زده.