این یک روز خوشحال کننده برای کازوما بود – درست تا لحظه مرگ. یک الهه مداخله می کند و به او فرصتی دوباره در یک سرزمین جادویی می دهد.