تانجیرو، زنیتسو و اینوسکه با راهنمایی هاشیرای صدا، تنگن اوزوی به یوشیوارا سفر میکنن که اهریمنی که شهر رو به ترس انداخته شکار کنن.