دختر جوانی برای کشف حقیقت پشت قتل پدرش به مدرسه ای از ابرانسان ها می رسد.