در شهری که ماوراء الطبیعه و عادی با هم وجود دارند، سازمان لیبرا برای تضمین صلح و نظم مبارزه می کند.