تابستان آخر تاکاگی و نیشیکاتا در دبیرستان شروع می شود، و در حال حاضر شروعی دلچسب دارد! وقتی این زوج یک بچه گربه رها شده را پیدا می کنند، تصمیم می گیرند با هم کار کنند و از همدم جدید شایان ستایش خود مراقبت کنند تا زمانی که بتوانند مادر گم شده اش را پیدا کنند.