در حالی که کورو و نکو در جستجوی پادشاه گمشده خود (شیرو) هستند، متوجه می‌شوند که آنا کوشینا، عضو قبیله سرخ و شیرو توسط قبیله سبز مرموز ردیابی می‌شوند. قبیله نقره ای و قرمز با هم متحد می شوند تا از شیرو و آنا در برابر این حمله محافظت کنند …