دوازدهمین دوره مسابقات که هر دوازده سال یکبار برگزار می شود – دوازده جنگجوی شجاع که نام نشانه های زودیاک را به دوش می کشند با جان و روح با یکدیگر می جنگند.