پسری طلسم نفرین شده -انگشت دیو- را می بلعد. او وارد مدرسه یک شمن می شود تا بتواند سایر اعضای بدن شیطان را پیدا کند و به این ترتیب خود را جن گیری کند.