داستان خانواده جوستار است که دارای قدرت روانی شدیدی هستند و ماجراهایی که هر یک از اعضا در طول زندگی با آن روبرو می شوند.