رقابت بین دو وارث یک دارایی. زمانی که یکی از آنها تبدیل به خون آشام می شود و دیگری تصمیم می گیرد تا او را متوقف کند به یک جستجوی ماوراء طبیعی تبدیل می شود.