هاناکو یک افسانه شهری است که گفته می شود روح دختر جوانی است که توالت های مدرسه را تسخیر می کند، اما همانطور که ننه متوجه می شود، هاناکو آکادمی او در واقع یک پسر است و او تنها یکی از ارواح زیادی است که در آن مکان زندگی می کنند.