یورین یک لولیتای گوتیک هذیانی است که یک دختر شیطانی با دم کبری به نام جاشین چان را احضار می کند. آنها باید با هم زندگی کنند – تا زمانی که یورین راهی برای بازگرداندن جاشین چان به جهنم پیدا کند، یا تا زمانی که جاشین چان یورین را بکشد.