جاهی، دستیار پادشاه شیاطین که زمانی به عنوان دومین اقتدار بزرگ قلمرو شیاطین مورد احترام بود، با ترس بر رعایای خود حکومت می کرد. اما هنگامی که یک دختر جادویی به یک جواهر عرفانی حاوی قدرت عظیم حمله می کند و آن را نابود می کند، قلمرو شیطان نابود می شود.