یک کارمند اداری میانسال با بیگانگان روبرو می شود و از فناوری بیگانه و قدرت های بی حد و حصر برخوردار است.