ایواناگا کوتوکو 17 ساله بامزه، از خود راضی و عصایی را در حالی که او (بسیار) پرخاشگرانه سعی می کند ساکوراگاوا کورو مسن تر را جلب کند و به عنوان یک میانجی/حل کننده مشکل برای دنیای ماوراء طبیعی عمل کند، ملاقات کنید.